2021-10-13

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست تریکوتیلومانیا (TTM) با کندن مو و پوست مو همراه است. اختلال برداشت پوست (SPD) با […]