اختلالات شناختی

2020-10-14
اثر دو زبان بودن بر اختلال شناختی(CR)

اثر دو زبان بودن بر اختلال شناختی(CR)

فعالانه صحبت کردن به دو زبان در برابر اختلال شناختی محافظت می کند دوزبانگی مادام العمر ممکن است به ذخیره شناختی (CR) در بیماری های نورودژنراتیو […]