2021-12-29

مداخلات روانشناختی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی

مداخلات روانشناحتی برای درمان اختلالات شناختی بیش فعالی اختلال بیش فعالی و نقص توجه یکی از شایع ترین  اختلال عصبی رشدی در کودکان است و با […]
2020-10-14

اثر دو زبان بودن بر اختلال شناختی(CR)

فعالانه صحبت کردن به دو زبان در برابر اختلال شناختی محافظت می کند دوزبانگی مادام العمر ممکن است به ذخیره شناختی (CR) در بیماری های نورودژنراتیو […]