2021-09-01

استفاده از نوروفیدبک در کنترل مصرف غذا 

 نوروفیدبک و مطالعه نشانگرهای زیستی EEG در مصرف غذا  مطالعات علوم شناختی نشان دادند تصمیم یک شخص در مورد غذا خوردن تحت تأثیر عوامل محیطی مانند […]
2018-12-15

درمان اختلالات خوردن(پر‌خوری) با نوروفیدبک

درمان پرخوری با نوروفیدبک: روانشناسان شناختی پیوسته کوشیده اند تا خطاهای شناختی افراد مبتلا به پرخوری را شناسایی کنند. در سال های اخیر، با پی بردن […]