هیجان

2021-08-14

کنترل هیجان و تعدیل عصبی

تعدیل عصبی و کنترل شناختی هیجان هیجان ها و تنظیم هیجان بسیار پیچیده تر از آن هستند که اکثر افراد تصور می کنند. به نظر می […]