2020-12-22

تأثیر بیوفیدبک EMG بر عملکردهای اندام تحتانی در بیماران همی پلژی

تأثیر بیوفیدبک EMG بر عملکردهای اندام تحتانی در بیماران همی پلژی( فلج یک سمت بدن) فلج یک سمت(همی پلژی) بدن یعنی دست و پا و نیمی […]