2018-11-20

باز توانی شناختی کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی

بازتوانی شناختی رفتارهای سازگارانه در کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلالات رشدی عصبی رفتارهای ناسازگارانه آن ها می‌باشد. بنابراین […]