2024-01-20

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG)

تشخیص اختلال دوقطبی با نقشه مغزی (QEEG) در گذشت از اختلال دو قطبی به عنوان اختلال شیدایی-افسردگی یاد می شد. فردی که به اختلال دوقطبی مبتلا […]