2023-09-18

تأثیر TDCS بر درک اشیاء

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز تاثیرات TDCS بر روی ادراک اشیاء تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال یا همان tDCS یک روش جدید و غیر تهاجمی برای تعدیل […]