2021-02-15

تأثیر بیوفیدبک در درمان درد مداوم مچ دست و بازو در نوجوانان

تأثیر بیوفیدبک در درمان درد مداوم مچ دست و بازو در نوجوانان: بیوفیدبک یک تکنیک خودتنظیمی است که در آن بیماران یاد می گیرند آنچه را […]
2020-12-22

تأثیر بیوفیدبک EMG بر عملکردهای اندام تحتانی در بیماران همی پلژی

تأثیر بیوفیدبک EMG بر عملکردهای اندام تحتانی در بیماران همی پلژی( فلج یک سمت بدن) فلج یک سمت(همی پلژی) بدن یعنی دست و پا و نیمی […]
2018-12-15

درمان اختلالات خوردن(پر‌خوری) با نوروفیدبک

درمان پرخوری با نوروفیدبک: روانشناسان شناختی پیوسته کوشیده اند تا خطاهای شناختی افراد مبتلا به پرخوری را شناسایی کنند. در سال های اخیر، با پی بردن […]