2018-11-08

تأثیرات بازتوانی بر بهبود حافظه افراد مسن

ارتباطات عصبی پس از بازتوانی و انتقال اثرات آن در حافظه فعال در افراد مسن یکی از مشکلات اساسی در افراد مسن مشکلات مربوط به حافظه […]