2018-09-11

اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن

رابطه ی اسید اوریک و کارکردهای شناختی در افراد مسن : به بالا بودن اسید اوریک خون، هایپراوریسمی گفته می شود که به عنوان عامل خطر […]