تشخیص آلزایمر با QEEG
تشخیص آلزایمر با QEEG
2023-08-08
شخیص بیش فعالی بزرگسالان با بررسی عملکردهای شناختی
بیش فعالی بزرگسالان و تشخیص آن
2023-09-03

تمرین نوروفیدبک و تمرین مدیتیشن ذهن آگاهی برای افزایش عملکرد ورزشی و کاهش سطح اضطراب ورزش کاران فوتبال مناسب است.

اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود عملکرد زمان واکنش ورزشکاران فوتبال

مقدمه یکی از مهمترین اهداف دانش آموزان و ورزشکاران این است که . دستیابی به عملکرد مطلوب همراه با بهبود زمان واکنش این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش نوروفیدبک به عنوان یک ابزار درمانی رایج بر عملکرد زمان واکنش ورزشکاران انجام شد. مواد و روش‌ها در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد ۳۰ نفر از داوطلبان وارد مطالعه شدند و به‌ طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه یک پیش آزمون زمان واکنش دریافت کردند. گروه آزمایشی نوروفیدبک در مقابل ذهن آگاهی در مورد اضطراب و عملکرد بازیکنان جوان
امروزه در دنیای ورزش، ورزش و تمرین بدنی تنها ابزاری برای دستیابی به اوج عملکرد نیست. در سطح بالای فعالیت های ورزشی تفاوت چندانی بر اساس مهارت وجود ندارد و تفاوت های روانی برنده یا بازنده را تعیین می کند. ورزشکاران باید در موقعیت های اضطرابی به رقابت بپردازند و در واکنش به این موقعیت ها هیجان را تجربه می کنند. مداخلات ذهن آگاهی و نوروفیدبک شامل مداخلاتی هستند که در حوزه روانشناسی، به ویژه روانشناسی ورزشی که شامل دو جنبه متفاوت از مداخلات روانشناختی یعنی تکنولوژیک و سنتی است، استفاده می شود. بنابراین در این مطالعه به بررسی تأثیر مداخلات ذهن آگاهی و  بر سطح اضطراب ورزشی و عملکرد ورزشی بازیکنان جوان فوتبال پرداختیم.

روند پژوهش

در این پژوهش تعدادی بازیکن فوتبال در سه گروه قرار گرفتند. ورزشکاران گروه ۱ دوازده جلسه، ۳۰ دقیقه آموزش نوروفیدبک ، در گروه ۲ آموزش ۱۲ جلسه ای، ۳۰ دقیقه تمرکز حواس و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای مقایسه کمی از مقیاس اضطراب ورزشی و آزمون عملکرد تیراندازی استفاده شد. نتایج آزمون MANOVA نشان داد که بهبود نمرات عملکرد ورزشی و کاهش مقیاس اضطراب در هر دو گروه آزمایش معنی‌دار بود. علاوه بر این، بین هر دو گروه آزمایشی در عملکرد ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما بین گروه‌های ذهن آگاهی نسبت به گروه نوروفیدبک در مقیاس اضطراب ورزشی تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

با توجه به این یافته ها، نتیجه گرفتیم که تمرین نوروفیدبک و تمرین مدیتیشن ذهن آگاهی برای افزایش عملکرد ورزشی و کاهش سطح اضطراب ورزشکاران فوتبال مناسب است.

مطالب مرتبط: نوروفیدبک در تبریز  ، بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران


منبع : Zadkhosh, S. M. , Gharayagh Zandi, H. & Hemayattalab, R. (2018). Neurofeedback versus mindfulness on young football players anxiety and performance . Turkish Journal of Kinesiology , 4 (4) , 132-141 . DOI: 10.31459/turkjkin.467470

بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *