تأثیر TDCS بر درک اشیاء
تأثیر TDCS بر درک اشیاء
2023-09-18
تشخیص افسردگی پس از سکته مغزی و تشخیص آن با EEG
تشخیص افسردگی پس از سکته مغزی و تشخیص آن با EEG
2023-10-28

rTMS و تأثیر آن بر بیماران اسکیزوفرنی

rTMS ممکن است عملکرد شناختی را بهبود بخشد: یک مطالعه اکتشافی در بیماران اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی

اهداف

اختلال شناختی در بیماران اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی در مقایسه با افراد بدون توهم بارزتر است. مطالعه ما با هدف بررسی اثرات بهبود شناختی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال مکرر ۱۰ هرتز (rTMS) بر روی قشر خلفی جانبی پیش پیشانی چپ (DLPFC) در اسکیزوفرنی همراه با توهمات شنوایی انجام شد.

ابزار و روش‌ها

در این مطالعه ۶۰ بیمار اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی به طور تصادفی در دو گروه به وسیله rTMS مورد آزمایش قرار گرفتند. هر دو گروه یعنی گروه آزمایش ۱۰hz rTMS  و گروه پلاسیبو rTMS  را در DLPFC سمت چپ به مدت ۲۰ جلسه دریافت کردند.
مقیاس علائم مثبت و منفی (PANSS)،
مقیاس رتبه بندی توهم شنیداری (AHRS)،
مجموعه آزمون قابل تکرار برای ارزیابی وضعیت عصب روانشناختی (RBANS)
و مقیاس عارضه جانبی Udvalg for Kliniske Under-sogelser (UKU) به ترتیب برای سنجش علائم روانپزشکی٫ توهمات شنوایی٫شناختی و واکنش جانبی مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج

نتایج ما نشان داد که گروه آزمایشی بیماران اسکیزوفرنی به وسیله‌ی rTMS بهبودی های بیشتری را در نمره کل RBANS (P=0/043) و امتیاز خرده مقیاس حافظه فوری (۰۰۱/۰=P) تجربه کردند. علاوه بر این، نمره کل PANSS، نمره خرده مقیاس منفی و مثبت به وضوح در گروه آزمایش در مقایسه با گروه پلاسیبو کمتر بود (همه P<0.050). علاوه بر این، مطالعه ما نشان داد که در بیماران اسکیزوفرنی بهبود نمره کل RBANS با کاهش نمره عامل مثبت و بهبود نمره زبان در RBANS با کاهش مقیاس کل PANSS، نمره خرده مقیاس منفی و مثبت در ارتباط مثبت بود. گروه تحریک واقعی (همه P<0.050).
همچینین با توجه به نایج مشخض شد که یک مداخله چهار هفته‌ای ۱۰rTMS هرتز روی DLPFC سمت چپ می‌تواند شناخت (به ویژه حافظه فوری) را در بیماران اسکیزوفرنی با توهمات شنوایی بهبود بخشد. مطالعات آینده با حجم نمونه بزرگتر برای تأیید یافته های اولیه ما ضروری است.

مطالب مرتبط:  تأثیر tDCS بر بیماران اسکیزوفرنی ، استفاده از روش درمانی rTMS در کلینیک آسایش تبریز


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *