روش جدید پیش بینی افت عملکرد های شناختی
روش جدید برای پیش بینی ریسک افت عملکرد شناختی
2021-02-18
درمان PTSD
درمان PTSD با نوروفیدبک
2021-02-24

بررسی کارکردهای شناختی در بیماران بهبود یافته از کرونا

این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیرات COVID-19(کرونا) بر عملکردهای شناختی در بیماران بهبود یافته و ارتباط آن با مشخصات عفونتی انجام می شود. در این مطالعه بیست و نه بیمار بهبود یافته از COVID-19 که توسط آزمایش های منفی نوکلئیک تایید شده است برای دو بار متوالی انتخاب شدند.
در مجموع ۲۹ فرد سالم از نظر سن،جنس و تحصیلات انتخاب شدند.عملکردهای شناختی همه افراد با استفاده از آزمون های عصب-روانشناختی مبتنی بر رایانه از جمله TMT، SCT CPT DST  ارزیابی شد.
نمونه خون از تمام بیماران برای برسی مشخصات عفونتی از جمله اینترلوکین،فاکتور نکروزتومور،اینترفرون و پروتئین واکنش پذیرCRP ( همان آزمون مربوط به COVID-19) جمع آوری شد.رابطه بین عملکردهای شناختی و مشخصات عفونتی توسط همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در نتیجه،اگرچه تفاوت معنی داری در مولفه های مربوط به آزمون های SCT , TMT و DST بین دو گروه مشاهده نشد ولی بیماران مبتلا به COVID-19 در تعداد صحیح قستمهای دوم و سوم CPT( توجه پایدار) امتیاز کمتری داشتند.
در نتیجه یافته ها نشان داد که اختلالات شناختی حتی در بیماران بهبود یافته از کرونا وجود دارد و احتمالا با فرآیندهای عفونتی زمینه ای مرتبط است به عبارتی میتوان گفت که کرونا تاثیر مثبتی در CPT یا همان توجه پایدار دارد هر چند این بیماران بهبود یافته اند‌.


بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *