بازتوانی شناختی

در گذشته‌ی نه چندان دور باور بر این بود که توانمندی‌های مغزی امری ذاتی و از پیش تعیین شده است و نمی‌توان،تغییر چشمگیری در آن‌‌ها ایجاد کرد. اما مطالعات اخیر نشان داده که این باور نادرست است و با استفاده از روش‌های گوناگون بازتوانی شناختی بهبود عملکرد مغز قابل دستیابی است.بازتوانی شناختی روشی است برای بازگرداندن ظرفیت‌های شناختی از دست رفته در افراد بیمار و هم چنین افرادی که به دلایلی می‌خواهند مهارت‌ها و توانمندی‌های ذهنی خود را ارتقا دهند مانند دانش‌آموزان، ورزشکاران، مدیران، سالمندان و…

علی رغم وجود تفاوت هایی که بین پروتکل های متعدد بازتوانی شناختی وجود دارد، اساس تمامی مداخله ها، مشابه و با تکیه بر اصول نوروپلاستیسیتی (نرمش مغزی) است. به عبارت دیگر، در تمامی این روش ها کوشش می شود تا با بکارگیری ابزارها و فن های متعدد، روند ترمیم آسیب های مغزی تسریع و تسهیل یابد. با توجه به مطالعاتی که تاکنون در حوزه ی بازتوانی شناختی صورت گرفته است می توان مداخله های بکار رفته در این حوزه را به طور عمده در سه دسته مداخله های احیاکننده، مداخله های جبران کننده و آموزش روانی خلاصه نمود. 

در این کلینیک مراحل بازتوانی شناختی به این صورت خواهند بود :

۱- مصاحبه با­لینی، که همیشه پایه و اساس مشخص نمودن شروع یک فرآیند می باشد.

۲- انجام آزمون های تخصصی جهت مشخص نمودن حیطه ای که باید درمان و یا تقویت صورت گیرد .

۳- آزمون های بازتوانی شناختی  کاملا تخصصی .

۴- تفسیر و بررسی آزمون های ا­­نجام شده، چرا که این آزمون ها بر اساس سالها مطالعه در حیطه های شناختی طراحی شده اند و تفسیر آنها نیز نیازمند دانش کاملا تخصصی در این زمینه می باشد .

۵- انجام برنامه توا­نبخشی شنا­ختی کاملا تخصصی در زمینه ارزیابی شده .

۶- انجام آزمون ها میان دوره ای در حین برنامه توانبخشی شناختی، جهت بررسی این مورد که آیا مسیر و برنامه درمانی ما صحیح می باشد یا خیر.

ضرورت توانبخشی شناختی در کودکان:

بازتوانی شناختی در هر سن، جنس و نژاد یک ضرورت فردی-اجتماعی است. اگر چه اختلالات شناختی در سنین مختلف و در شرایط متفاوت بروز می‌نماید اما مهم‌ترین زمان بروز آن‌ها در کودکی به ویژه اوایل آن است. لذا با توجه به این‌ مسئله و هم‌چنین اهمیت این دوران در رشد و تکامل انسان و زندگی آینده‌ی وی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و به طور خاص در کودکان مبتلا به اختلالات بیش‌فعالی و نقص توجه، اختلالات یادگیری، اوتیسم و فلج مغزی که روی هم رفته درصد بالایی از کودکان را به خود اختصاص داده،ضرورت این امر، آشکارتر و نمایان‌تر است.

ضرورت توانبخشی در بیماران Ms:

یکی از بیماریهای قرن حاضر است که متأسفانه قشر وسـیعی از افراد به آن مبتلا میشوند.آنچـه که اهمیت توجه بــه مقوله بیماری Ms را به ویژه در کشور ما دو چندان می‌کند، شــیوع رو بــه رشــد آن در ســالهای اخیر اســت کــه اکثــر آن را زنــان بیــن ۲۰ تــا ۴۰ ســال تشــکیل میدهنـد کـه در اوج فعالیتهـای جسـمی، روانـی و اجتماعـی هســتند. کاهــش تواناییهــای شـناختی بـا تأثیـر بـر تواناییهـای اجتماعـی فـرد میتوانـد وی را در معـرض خطر افسـردگی-اضطراب قرار دهــد.

با توجه به اهمیت و اثرگذاری مشـکلات شـناختی در زندگی بیمــاران Ms و نیـز به عنـوان یکـی از عوامل شروع‌کننده مشکلات روانشـناختی ایـن بیمــاران، بازتوانی شناختی ،روشی جهت بازگردانـدن ظرفیتهای شناختی از دسـت رفتـه اسـت وهدف آن، بهبـود عملکرد فرد در اجرای فعالیتهای وی میباشد. درنتیجه با اعمال آموزش بازتوانی شناختی هم کارکردهای شناختی و هم اضطراب و افسردگی بهبود مییابد.

کلینیک نوروتراپی آسایش با محوریت روشهای عصب شناختی و به کارگیری درمان های به روز،جهت بهبود،کنترل  و درمان های تکنولوژیک، بهبود بیماریهای مغز و اعصاب،بازتوانی نقایص کارکردهای عالی ذهن ناشی از آسیب،آلزایمر و توانمندسازی شناختی حافظه،توجه و تمرکز در افراد سالم آماده ارایه خدمات می باشد.