2021-11-28

بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی و نقش ژنتیک و محیط در آنها

نقش ژنتیک و محیط در بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی اختلالات خوردن، بیماری‌های روانپزشکی هستند که با اختلالات اشتهایی، رفتارهای غذایی و نگرانی‌های مربوط به […]