ورزشکاران

2022-04-09

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران

بررسی تأثیر صوت در جلسات نوروفیدبک در ورزشکاران با توجه به اینکه ورزشکاران به طور مداوم در محیط های پر سرو صدا تمرین و رقابت میکنند […]