2021-08-26

کاربردهای بالینی نقشه مغزی در صرع

کاربردهای بالینی نقشه مغزی در صرع نقشه برداری مغزی یک تکنیک عصبی-فیزیولوژیکی است که بر اساس تجزیه و تحلیل EEG معمولی به کمک رایانه انجام می […]