2021-12-18

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت

اثر نوروفیدبک بر حافظه بلند مدت داشتن حافظه با عملکرد بهتر برای بهبود زندگی انسان حیاتی است. به طوری که حافظه به ما نوعی احساس تداوم […]