اضطراب

2020-07-14
اضطراب اجتماعی زنان

تأثیر اضطراب بر عملکرد مغز و رفتار‌های اجتماعی زنان

آیا آنها مرا دوست خواهند داشت؟  ترس از ارزیابی منفی اجتماعی علائم اصلی اختلال اضطراب اجتماعی است. اختلال اضطراب اجتماعی زنان با یک دوره مزمن می […]
2020-02-16
بازتوانی شناختی

تاثیر بازتوانی شناختی بر بهبود اضطراب کودکان

تاثیر آموزش بازتوانی شناختی بر بهبود نشانه های اضطرابی در کودکان امروزه اختلال‌های اضطرابی در بین کودکان بسیار شایع است و باعث کاهش کیفیت زندگی در […]