2022-08-27

پیامدهای روانی کرونا (COVID-19)

پیامدهای روانی-اجتماعی کرونا(COVID-19) و توصیف عملکرد شناختی بازماندگامن آن علائم و پیامدهای عصبی و روانی به طور فزاینده ای  پس از کرونا (COVID-19) آشکار می شود. […]
2021-10-13

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست

کیفیت خواب و ارتباطات بالینی آن با کندن مو و پوست تریکوتیلومانیا (TTM) با کندن مو و پوست مو همراه است. اختلال برداشت پوست (SPD) با […]
2018-11-17

خواب مختل شده، شروع افسردگی

خواب مختل شده می تواند ریسک ابتلا به افسردگی را افزایش دهد ساعت درونی بدن ما، یا ریتم شبانه روزی، تقریبا همه فرایندهای بیولوژیکی بدن ما، […]