متخصصین

 • دکتر مجید ترابی

  • روانپزشک
  • دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • مهندس وحید آسایش

  • مهندسی پزشکی
  • دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مهسا کاووسی
  • روانشناسی – ارشد عمومی
 • مرضیه حسین زاده
  • روانشناسی – ارشد بالینی
 • سهند برومند
  • روانشناسی – ارشد بالینی
 • مهتاب فاضلی
  • روانشناسی – ارشد تربیتی
 • اعظم خوشبخت
  • روانشناسی – کارشناسی عمومی
 • فاطمه اصغریان
  • روانشناسی – ارشد شناختی
 • عاطفه صابری
  • روانشناسی – ارشد شناختی
 • سبا امیر
  • روانشناسی – ارشد کودک و نوجوان
 • فاطمه ترابی
  • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
 • آرزو اکبری
  • روانشناسی – ارشد بالینی
 • سارا محمدی
  • روانشناسی – ارشد بالینی