متخصصین

 • دکتر مجید ترابی نیکجه
  • روانپزشک
  • دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • مهندس وحید آسایش
  • مهندسی پزشکی
  • دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • مهسا کاووسی
  • روانشناسی – ارشد عمومی
 • مرضیه حسین زاده
  • روانشناسی – ارشد عمومی
 • سهند برومند
  • روانشناسی – ارشد بالینی
 • مهتاب فاضلی
  • روانشناسی – ارشد تربیتی
 • اعظم خوشبخت
  • روانشناسی – کارشناسی عمومی