بازتوانی شناختی(CRT)

توانبخشي شناختي، شامل ارائه فعاليت‌هاي درماني معطوف به عملکرد است که هدف آن‌ها، تقويت و يا تثبيت مجدد الگوهاي رفتاري پيشين و نيز تثبيت الگوهاي رفتاري جديد، براي انجام فعاليت و يا ارائه مکانيسم‌هاي شناختي جهت جبران عملکردهاي آسيب ديده سيستم عصبي مي‌باشد.

در توانبخشي شناختي با دو رويکرد عمده مواجهيم، رويکرد جبران يا سازش و ديگري رويکرد درمان شناختي. بايد توجه داشت که در عمل هيچگاه جداسازي اين دو رويکرد اتفاق نمي افتد و هم‌پوشاني اين‌دو در درمان اجتناب ناپذير است. رويکرد اول، رويکرد جبران يا تطبيق است. در اين رويکرد هدف آن‌ است تا با ايجاد تغييراتي در محيط، عادات و روش انجام کارها و نيز راهکارهاي اجرايي، محدوديت‌هاي فرد کنار گذاشته شوند. اين سه هدف درماني يادآور مفهوم ارگونومي شناختي هستند که بر اساس اصول پردازش اطلاعات بوده و سبب کاهش درگيري حافظه کاري مي گردد