ارتقاء عملکرد

موفقیت انسان همواره با توانمندی‌های مغزی او در ارتباط است. امروزه روش های نوین تکنولوژیک نقش مهمی را در ارتقا و بهبود عملکردهای مغزی از جمله حافظه، توجه، سرعت عمل، و یادگیری ایفا می کنند. ارتقاء عملکرد مغز، عبارت است از تقویت مهارت های شناختی مغز شامل توجه و تمرکز ، انواع گوناگون حافظه و عملکردهای محاسباتی و استدلالی. ارتقای عملکرد مغزی با استفاده از نرم افزارهای توانمند سازی و با انجام تمرین هایی از طریق کامپیوتر در قالب های مختلف در کنار بازی های رایانه ای ویژه و تمرین های قلم و کاغذی که به عنوان کار در منزل ارائه می شود، موجب بهبود توانایی های مغز شده و عملکرد آن را در فرآیندهای ساده و پیچیده افزایش می دهد. همچنین تحقیقات متعدد نشان داده است که استفاده از نوروفیدبک و بیوفیدبک، باعث افزایش بازدهی و بهره‌وری در بین مدیران و ورزشکاران شده و سبب بهبود عملکرد حرفه ای آنها میگردد.

کاربرد این روش ها در افراد سالم و افراد دچار اختلالات عصبی متفاوت است. در افراد سالم این تکنیک ها با افزایش توانمندی های ذهنی ، جسمی و روانی منجر به ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی شده و مدت هاست که توسط ورزشکاران ، هنرمندان ، دانشجویان و نخبگان جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه نوروتراپی آسایش با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک همراه با ابزارها و روشهای توانبخشی شناختی، نوروفیدبک و بیوفیدبک، خدمات ارتقاء عملکرد مغز را در اختیار مراجعین قرار می دهد.

شما می‌توانید در این بخش، به صورت آنلاین عملکرد مغز خود را ارزیابی و متناسب با آن، تمرینات روزانه شناختی را به جهت ارتقای عملکرد دریافت نمایید.